Sidor

fredag 11 mars 2016

En lärares tankar halvvägs in i argumentationen...

Onsdag (planen): Kahoot med frågor om argumentationsområdet som eleverna får svara på, eleverna får därefter titta på en inspelad genomgång av arbetsområdet och arbeta med frågor till filmen. När alla är färdiga med sina frågor får de sitta i par och diskutera frågorna och svara på varandras frågor. Därefter samlas vi i helklass för att låta Random Name Picker avgöra vem som får svara. I slutet görs samma Kahoot som i början av lektionen för att se om eleverna faktiskt har tagit till sig något från lektionen. Lektionen avslutas med att eleverna får svara på frågan om vad de har lärt sig under lektionen, till detta används Padlet.

Onsdag (genomförandet): Lektion inleddes med en Kahoot innehållandes frågor om argumentation. Frågorna var kopplade till dels de frågorna som ställdes i formuläret förra veckan, dels den genomgången som eleverna senare under lektionen skulle få. Tanken var att se om eleverna faktiskt visste vad de olika begreppen betydde men också att se hur mycket de redan kunde inför det kommande området. Det gick smidigt för alla att koppla upp sig och de förstod snabbt vad de skulle göra. Redan vid första frågan uppmärksammade jag att hela svaret inte kom med på skärmen, så jag löste det på så sätt att jag fortsättningsvis läste frågorna och alternativen för eleverna och de fick lite tid på sig att tänka på svaret och svara.

Därefter fick eleverna sätta sig med varsin dator och titta på den genomgången som jag hade filmat och lagt ut på Google Classroom. Till filmen fick eleverna en uppgift som gick ut på att de först skulle skriva ner ett par frågor till mig om det var något som de inte förstod eller om det var något som var oklart i genomgången. Efter det skulle eleverna skriva fem frågor med svar som utgick från filmen. Det som uppmärksammades var att endast två elever satt med både filmen och dokumentet samtidigt och kunde på så sätt snabbt göra uppgiften. Resten såg filmen först och skrev sedan och då fick de titta på filmen igen för att hitta frågor. Detta gjorde att det hela tog längre tid än vad som var tänkt från början. Ungefär tio elever gjorde gjorde antingen en av delarna i uppgiften eller ingen. När det var tjugo minuter kvar av lektionen fick skrivandet avbrytas och eleverna fick sitta i par eller tre och tre och ställa sina frågor till varandra, på så sätt tvingades de prata med varandra samtidigt som de använde sig utav kunskaperna som de fick i genomgången. Under dessa tio minuter var alla elever aktiva och pratade om argumentation. Även de som inte hade gjort några frågor var aktiva och svarade på frågorna som de fick av sin samtalspartner. Lektionen avslutades sedan med att vi i helklass tog endel av de frågorna och jag lät då Random Name Picker avgöra vem som skulle få ordet. Det gjorde faktiskt att alla som fick ordet försökte svara, även om de var osäkra på svaret så försökte de. Att de själva hade svarat på frågorna innan gjorde att de som hade skrivit frågan och svarat på den också var aktiva och räckte upp handen när någon inte kunde svara. Övningen gjorde alla delaktiga. Just därför valde jag att inte skynda på aktiviteterna utan lät dem ta den tid som behövdes. Detta medförde dock att alla planerade aktiviteter inte hanns med.

Torsdag (planen): Repetitionsfrågor kring föregående lektion där Random Name Picker får avgöra vem som ska svara, Kahoot som inte hanns med under onsdagens lektion, eleverna får se hur många rätt de hade sist och ska försöka förbättra sig, värderingsövningar där Random Name Picker avgör vem som ska få motivera sitt val. Eleverna får sedan läsa en insändare och granska den kritiskt utifrån frågor i ett redan förberett dokument på Google Classroom, detta görs enskilt och därefter får eleverna sitta i par och diskutera sina svar för att vi sedan gemensamt ska analysera insändaren.

Torsdag (genomförandet): Båda grupperna började med värderingsövningar, där jag i en Kahoot hade skrivit ett påstående och alla fick då skriftligt svara ja eller nej, därefter lät jag Random Name Picker välja ut några elever som dessutom fick chansen att muntligt redovisa sin motivering till svaret. I första gruppen fungerade det väldigt bra och svaren gav upphov till större diskussioner mellan eleverna utan att jag ställde en vidare fråga. I den andra gruppen fick jag styra lite mer, men elverna kom till tals och sa något mer än "jag vet inte". Eftersom det var väldigt roligt att se aktiviteten hos mina, annars väldigt tysta, elever, lät jag den här övningen ta tid. Efteråt läste jag insändaren högt för båda grupperna och därefter fick de enskilt sitta och svara på frågorna som hade med den kritiska granskningen av insändaren att göra. Här tappade många elever koncentrationen och gjorde annat istället för att arbeta med texten. En reflektion som jag gjorde efter lektionen är att jag kanske skulle tagit den kritiska granskningen muntligt direkt. På så sätt hade de kanske varit mer aktiva, för att de vet att de någon gång kommer att få frågan och då måste motivera sitt svar. Eller att jag lät de sitta i par och granska texten? Men det är en lärdom jag tar med mig. Nu är halva området avklarat och kvar är att de ska diskutera insändaren, skriva en insändare själva samt att ge varandra feedback. Kahoot och Padlet får senare avsluta området tänker jag mig. Jag är glad att jag är igång i alla fall.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar